ALGEMENE VOORWAARDEN HEIJKERS FIJNHOUTATELIER & EDUCATIE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 63076942 

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten van zaken en diensten van Heijkers Fijnhoutatelier & Educatie (tevens h.o.d.n. keknou), hierna verder genoemd Heijkers. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.heijkersfijnhoutatelier.nl en op www.keknou.com (meubellijn). De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte overlegd en op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor dieovereenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Heijkers niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Heijkers is bevestigd;
 4. De gedrag – en beroepsregels van Heijkers maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
 5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Heijkers ter kennis heeft gebracht en Heijkers alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

 

Artikel 2. OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Heijkers desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 2 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
  2. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, afmetingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Heijkers niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 2. Een offerte omvat een omschrijving van het te maken producten of het advieswerk, de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vast overeengekomen bedrag of dat het project op basis van een uurtarief zal geschieden;
 3. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht enkel een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent (15 %) worden overschreden;
 4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Heijkers. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Heijkers er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 5. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

Artikel 3. OVEREENKOMST

 1. Een opdracht / overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Heijkers de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende opdracht c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – worden schriftelijk door Heijkers bevestigd; 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Heijkers in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat Heijkers hogere kosten zal maken, is Heijkers gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade; 

Artikel 5. FACTUUR EN BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur. De kosten van een cursus dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen en een eindfactuur vooral bij op maat gemaakte ontwerpen en enkel in overleg;
  3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan de wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 3. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Heijkers alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 4. Alle door Heijkers gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met de wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van de wederpartij;
 5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW). 

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING EN

RETOURZENDEN met MODELFORMULIER (INTERNET)

 1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat een meubel bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de meubel(en) in gebruik is/zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een meubel binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Heijkers op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
 3. Het modelformulier is terug te vinden op www.keknou.com;
 4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het meubel in de originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Heijkers aanbiedt, dan draagt Heijkers zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het meubel;
 5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
 6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Heijkers ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 15% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Heijkers ten gevolge van de annulering geleden schade;
 7. Meubelen die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 7. ANNULERING

 1. In geval van annulering door de wederpartij voor aanvang van de opdracht, zijn alle door Heijkers ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 15% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Heijkers ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annuleren van een speciale bestelling of op maat gemaakte bestelling is niet mogelijk;
 3. Indien minder dan twee weken voorafgaande aan de cursus door de wederpartij een annulering wordt verricht, dient de wederpartij 15 % van het volledige cursusbedrag te voldoen, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Heijkers ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien één week voorafgaand aan de cursus door de wederpartij een annulering wordt verricht, dient de wederpartij het volledige cursusbedrag te voldoen;
 4. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling; 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING

 1. Een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Heijkers dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
 2. Een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Heijkers kan worden toegerekend;
  – de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Heijkers tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  – de wederpartij Heijkers niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van uitvoering/aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST en CURSUS

 1. Heijkers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;
 2. Heijkers is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Heijkers;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Heijkers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Heijkers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Heijkers zijn verstrekt, heeft Heijkers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
 4. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de cursus ontheft de wederpartij niet van hem betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
 5. Wanneer door Heijkers een cursus wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor de cursus wordt aangemeld bij Heijkers. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;
 6. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;

Artikel 10. RECLAMES en GARANTIE

 1. Heijkers garandeert dat alle door Heijkers geleverde en gefabriceerde producten een garantie wordt verleend van zes maanden. Heijkers garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
 2. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of uitvoering door Heijkers dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien geleverd materiaal niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Heijkers de ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen;
 3. Reclame is niet mogelijk indien:
  – de geleverde producten een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  – de geleverde producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Heijkers op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
  – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Heijkers;
  – de wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Heijkers (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
 1. Indien de wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert en reclame door Heijkers gegrond wordt bevonden, zal Heijkers naar zijn keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen of de opdracht opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Heijkers onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op;
 3. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen; 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. Heijkers is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  – de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  – de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
  – een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag wordt gelegd;
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Heijkers passende zekerheid heeft gesteld;
 3. Voorts is Heijkers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Heijkers op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Heijkers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 5. Heijkers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen; 

Artikel 12. INTELECTUEEL EIGENDOM

 1. Heijkers behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. De wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Heijkers ter zake rechthebbende is;
 2. Een ontwerp / product / advies gemaakt door Heijkers mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Heijkers;
 3. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Heijkers niet gerechtigd het ontwerp / product / advies ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Heijkers recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Heijkers een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden;
 4. Heijkers heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp / product te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie;
 5. Indien inbreuk wordt gemaakt op het in lid 1 e.v. genoemde, kan een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd, van een boete van € 2.000,00 met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt;

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Heijkers aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door Heijkers geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Heijkers totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. Heijkers is in de in artikel 11 lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). De wederpartij machtigt Heijkers voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Heijkers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Heijkers is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid;
 2. Heijkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte adviezen;
 3. Indien Heijkers aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. De wederpartij dient Heijkers altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Heijkers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. De wederpartij vrijwaart Heijkers tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, tenzij de aansprakelijkheid van Heijkers is veroorzaakt door opzet of grove schuld;
 7. De wederpartij vrijwaart Heijkers voor aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

Artikel 15. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Heijkers gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Heijkers wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Heijkers tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Heijkers, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
 3. Heijkers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Heijkers; 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Heijkers ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Heijkers bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Heijkers verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Heijkers wettelijk verplicht is te bewaren. Heijkers is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Heijkers wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Heijkers is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  – het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  – het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Heijkers. Heijkers mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 1. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

 

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Heijkers is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Heijkers moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Heijkers is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartij en Heijkers gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
 4. Deze voorwaarden zijn in juli 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;
 5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.